Alphabetical Listing for Section E


129      Abe    Richard Masao
148a    Abe    Sajiro
148b    Abe    Haru
148c    Abe    Walter Kazuo
418a    Abe    Masao
418b    Abe    Brian Kyoji
382a    Adachi    Keizo
382b    Adachi    Rise
382c    Adachi    Richard Yoshio
382d    Adachi    Beatrice Asayo
276      Aimoto    Hisashi
93-94-95a    Ajimine  
93-94-95b    Ajimine   
120a    Akahoshi-Nagata    Akahoshi, Kayo
120b    Akahoshi-Nagata    Akahoshi, Yasuji
120c    Akahoshi-Nagata    Nagata, Yoshino
120d    Akahoshi-Nagata    Nagata, Wm. Ichiro
228a    Akamine    Tadao
228b    Akamine    Betty Kameko
228c    Akamine    Infant
117a    Arakaki    Sanra
117b    Arakaki    Kama
117c    Arakaki    Kama
227a    Arakaki    Fuei
227b    Arakaki    Hatsuko
445a    Arakaki    Ryosho
445b    Arakaki    Ryosei
445c    Arakaki    Shizuko
445d    Arakaki    Nobuko
445e    Arakaki    Masako
445f     Arakaki    Kamado
445g    Arakaki    Miyoko Arakaki Santos
111      Arakawa Eigi/Uto    Gitaro
50a      Araki    Sugimitsu
50b      Araki    Sueko
53a      Asato    Yeiko
53b      Asato    Kame
53c      Asato    Haru
53d      Asato    Chester Eiichi
285a    Asato   Josei   Family
285b    Asato    Josho
285c    Asato    Uto
285d    Asato
398a    Asato, M.    Matsu
398b    Asato, M.    Kozu
398c    Asato, M.    Kamado
398d    Asato, M.    Masao
398e    Asato, M.    Seiki  
399a    Asato    Kamemori
399b    Asato    Tsuru
399c    Asato    Matsu
399d    Asato    Kana
399e    Asato    Yoshino
399f     Asato    Shoshin
399g    Asato    Shoshu
399h    Asato    Toyo
399i     Asato    Elizabeth Sanae
399j     Asato    Shokatsu
399k    Asato    Yachiyo
416a    Ashitomi    Choso
416b    Ashitomi    Choki
416c    Ashitomi    Kame
269a    Azama    Kame
269b    Azama    Kame
269c    Azama    Matsue
269d    Azama    Matsu
269e    Azama    Shigeru


156f     Baba   
156g    Baba    xxxx su
154a    Beppu    Hyakutaro
154b    Beppu    Moto
154c    Beppu    Ayako
154d    Beppu    Mitsuko
154e    Beppu    Takeo
154f     Beppu    Taichi
154g    Beppu    Makoto
392a    Bise    Jinjo
392b    Bise    Ginyei
392c    Bise    Otoyo
392d    Bise    Kazuo
392e    Bise    Yoshio
392f     Bise    Toyoko
392g    Bise    Taro 

  
121a    Chinen    Usei
121b    Chinen    Kama
121c    Chinen    Yoji
121d    Chinen    Toyoko
121e    Chinen    Seizo
121f     Chinen    Seiko
121g    Chinen    Gracde Kikue Chinen
122a    Chinen    Shigeo
122b    Chinen    Usa
122c    Chinen    Fusako
122d    Chinen    Haruko
122e    Chinen    Jokichi
122f     Chinen    Thomas Nobuo
149-150a    Chinen    Seiichi
149-150b    Chinen    Kamato
149-150c    Chinen    Kana
149-150d    Chinen    Nae
149-150d    Chinen    Franklin Yoshimitsu
149-150f    Chinen    Gladys Tsuneko
149-150g    Chinen    Clarence Nobuo
149-150h    Chinen    Seijun
149-150i    Chinen    Seishu
159a    Chinen    Yuji
159b    Chinen    Kosu
159c    Chinen    Tsuruko
451a    Chinen    Kama
451b    Chinen    Kamako
451c    Chinen    Lily Matsue


421a    Doi    Kiyoshi
412b    Doi    Elsie Chieno


140a    Endo    Sozo
140b    Endo    Yone
140c    Endo    Jinpachi
140d    Endo    Haru


347a    Fuijita    Kiku
347b    Fuijita    Jutaro
347c    Fuijita    Shigeu
125a    Fujimoto    Genjiro
125b    Fujimoto    Chiyo
125c    Fujimoto    Toraichi
125d    Fujimoto    Sayoko
173a    Fujimoto    Fuichi--Father
173b    Fujimoto    Ume--Mother
173c    Fujimoto    Mitsuo--Son
282a    Fujimoto    Akiyoshi
282b    Fujimoto    Ei
282c    Fujimoto    Ernest Takeo
367a    Fujimoto    Takashi
367b    Fujimoto    Miki
385a    Fujimura    Shigeo
385b    Fujimura    Kimie
385c    Fujimura    Hatsu
385d    Fujimura    Norman Tsutomu
195a    Fujiyama    Richard Yuichi
195b    Fujiyama    Yoshiko
175a    Fukuda    Nitaro
175b    Fukuda    Maki
175c    Fukuda    Tsuneo
175d    Fukuda    Tsuyuko
175e    Fukuda    Toshiaki
175f     Fukuda    Shichiro
175g    Fukuda    Satoko
175f     Fukuda    Mineo
175h    Fukuda    Matsume
175i     Fukuda    George Haruyuki
175j     Fukuda    Anna Masue
175k    Fukuda    Gilbert Masatoshi
322      Fukuhara   
202a    Futenma    Shozo
202b    Futenma    Matsu
202c    Futenma    Saburo
202d    Futenma    Chester Shoju
202e    Futenma    Clifton Haruji


425a    Gakiya     Soko
425b    Gakiya    Ushi
425c    Gakiya    Munemitsu
425d    Gakiya    Raymond Muneo
425e    Gakiya    Charles Sotoku
425f     Gakiya    Shizue
425g    Gakiya    Masuko
337a    Gima    M.  Seijin 
337b    Gima    Kamato
337c    Gima    Masakichi
337d    Gima    Makata
337e    Gima    Sei
337f     Gima    Kiyoko
337g    Gima    Richard S
337h    Gima    Wallace S
357a    Gima,    Seiji
357b    Gima    Yuki
357c    Gima    Dr. Masaichi
357d    Gima    Clara Midzor
310a    Ginosa    Kiyoshi
310b    Ginosa    Kiyoko
460a    Gishitomi    Paul Soso
460b    Gishitomi    Elsie Hanako
460c    Gishitomi--Kittaka    Kittaka, Shohei
460d    Gishitomi--Kittaka    Kittaka, Sada
460e    Gishitomi--Kittaka    Kittaka, Akiko
138      Gusukuma   
298      Gwin    Clara Shizuko Miyashiro--row end dh 

  
402a    Hada    Howard Masao
402b    Hada    Kiyoko
381a    Hamada    Kenichi
381b    Hamada    Ritsuno
381c    Hamada    Mamoru
381d    Hamada    Kenso

381e    Hamada    Helen Asayo
350a    Hamaoka    Banzo
350b    Hamaoka    Shika
350c    Hamaoka    Charles
350d    Hamaoka    Gladys
78        Hanashiro   
356a    Hara    Masutaro
356b    Hara    Sueno
356c    Hara    Twin Daughters
364a    Harada,   Sadahei   Family
364b    Harada    Wari
364c    Harada    Lily Y.
36a      Hashimoto    Tomoichi --end row dh drive
36b      Hashimoto    Shigeno
36c      Hashimoto    Masayo
36d      Hashimoto    Chris Shigeichi
366a    Hattori    Kanjiro
366b    Hattori    Sumi
366c    Hattori    Hajime
366d    Hattori    Yuriko
366e    Hattori    Helen Sumie Walker
366f     Hattori    Donald Minoru
96a      Hayashi-    Masao -end row dh drive
96b      Hayashi    Matsuyo
96c      Hayashi    Michiko
266a    Hayashi    Genpachi
266b    Hayashi    Fushi
266c    Hayashi    Melvin Masaaki 
80a      Henna    Jiro
80b      Henna    Kame
80c      Henna    Shinki
80d      Henna    Masao
80e      Henna    Kazue
80f       Henna    Shizue
80g      Henna    Robert Yasuo
84a      Henna    Kana  --end row dh drive 
84b      Henna    Hajimu Ikene
123a    Higa    Yoshio
123b    Higa    Koshin
123c    Higa    Ijuro
123d    Higa    Nabe
136a    Higa    Kenji
136b    Higa    Kama
136c    Higa    Hatsuko
136d    Higa    Gensei
137a    Higa    Seira
137b    Higa    Kana
137c    Higa    Seitei
137d    Higa    Ushi
137e    Higa    Kama
137f     Higa    Ushi
137g    Higa    Seiko
137h    Higa    Ushiya
137i     Higa    Seiichi
137j     Higa    Seisuke
137k    Higa    Usako
157a    Higa    Kiyukichi
157b    Higa   
181-182a    Higa    Kamesuke
181-182b    Higa    Makata
201a     Higa    Seiho
201b     Higa    Kamato
208-209a    Higa     Douglas Noboru   Family
208-209b    Higa    xxsao
208-209c    Higa    xxxxoye
288-289a    Higa    Kana
288-289b    Higa    Kame
288-289c    Higa    Yoshio
288-289d    Higa    Noriyasu
288-289e    Higa    Shizuko
355a    Higa    Kana
355b    Higa    Matsuharu
355c    Higa    Sokyu
355d    Higa    Nabe
355e    Higa    Matsuaki
355f     Higa    Nancy Mitsue
126a    Higa     Kamata
126b    Higa     Tsuruko
126c    Higa     Zenichi
126d    Higa     Matsusei
90a      Higa Family    Jiro
90b      Higa Family    Kama
90c      Higa Family    George Hachiro
90d      Higa Family    Gilbert Seitoku
90e      Higa Family    Harry Seiki
90f       Higa Family    Grace Masako
145a    Higa, Heira    Heira
145b    Higa, Heira    Kamado
43a      Higa, Seisho    Seisho
43b      Higa, Seisho    Haru
43c      Higa, Seisho    Mineko
128a    Higa, Z.     Zenko
128b    Higa, Z.    Kama
128c    Higa, Z.    Matsue
128d    Higa, Z.    James Zenko
128e    Higa, Z.    Tsuruko
396a    Higuchi    Chogo
396b    Higuchi    Taki
396c    Higuchi    Harue
396d    Higuchi    Jane Chitoshi
396e    Higuchi    Thomas Togo
396f     Higuchi    Samuel Masao
351a    Himuro    Ryohichi
351b    Himuro    Tsutae
4          Hioki reshoot   
39a      Hiraoka    Tadao
39b      Hiraoka    Tame
39c      Hiraoka    Sogoro
39d      Hiraoka    Jane Sumiye
52a      Hiraoka   
52b      Hiraoka   
55a      Hirata    Gunichi
55b      Hirata    Sahano
55c      Hirata    Isao
55d      Hirata    Sachie
401 A & Ba    Hiromoto-Hada double    Hiromoto, Tsukumo
401 A & Bb    Hiromoto-Hada  Hiromoto, Masa
401 A & Bc    Hiromoto-Hada  Hiromoto, William Kaoru
401 A & Bd    Hiromoto-Hada  Raymond Kinji
401 A & Be    Hiromoto-Hada  Thomas Nobuaki
401 A & B1    Hiromoto-Hada    Hada, Shohei
401 A & B2    Hiromoto-Hada    Hada  Koyuki
401 A & B3    Hiromoto-Hada    Hada, Yasuko
401 A & B4    Hiromoto-Hada    Hada, Elmer Tsuyoshi
401 A & B5    Hiromoto-Hada    Hada, Kiyoko
383a    Hisamura    Seikuro
383b    Hisamura    Kichi
383c    Hisamura    Kikuyo
383d    Hisamura    Sueko
383e    Hisamura    Shoichi
88a    Hiyane    Shinsei
88b    Hiyane    Kamado
88c    Hiyane    Matsu
88d    Hiyane    Kama
88e    Hiyane    Mansei (Masako)
9a      Hokama    Ryoei
9b      Hokama    Yoshitsune
9c      Hokama    Kamado
9d      Hokama    Dorothy Yagawa
9e      Hokama    Yoshimitsu
9f       Hokama    Alice Akiko Higa
190-191a    Hokama    Nabe
190-191b    Hokama    Kamato
190-191c    Hokama    Albert Eimei
190-191d    Hokama    Jean Yoshiko
190-191e    Hokama    Sidney Satoshi
190-191f     Hokama    Ryan Kiyoshi
190-191g    Hokama    Harold Hideo
190-191h    Hokama    Carol Ann Emiko
190-191i     Hokama    Wayne Tadao
280a    Honda    Walter Yoshiaki
280b    Honda    Ruth Hisaye
397a    Horikawa    Shintaro
397b    Horikawa    Shinzo
397c    Horikawa    Asae
397d    Horikawa    Katherine Hideko


296      Ibaraki   
433a    Ichikawa    Horito
433b    Ichikawa    Kame
433c    Ichikawa    Yasuo
433d    Ichikawa    Arin
408a    Igawa    Eizo
408b    Igawa    Kinu
408c    Igawa    Sadakazu
408d    Igawa    Kimie
408e    Igawa    Harry Toshio
408f     Igawa    Kay Kimiko
408g    Igawa    Stanley Eiichi
408h    Igawa    George Toshimi
328a    Iha     Heishichi
328b    Iha    Nabe
417a    Ikeda    Denjiro
417b    Ikeda    Usa
417c    Ikeda    Kenji
417d    Ikeda    Dora Sakae
457a    Ikeda, CS    Yuriko “Ruth”
457b    Ikeda, CS    Charles Shigemi
68a      Ikehara    Tokuhachi
68b      Ikehara    Teruko
146a    Ikehara    Kame
146b    Ikehara    Usa
146c    Ikehara    Kame
146d    Ikehara    Shinji
146e    Ikehara    Seijiro
146f     Ikehara    Hatsuko
83a      Ikene    Kamasuke
83b      Ikene    Jensuke
83c      Ikene    Gladys Fusae
114-115-116a    Inamine   Inamine, Seitoku (Seitoku, Seiko, Seikin)
114-115-116b    Inamine    Inamine, Fusa (Seitoku family)
114-115-116c    Inamine    Inamine, Shingyu (Seitoku family)
114-115-116d    Inamine    Inamine, Kamado (Seitoku family)
114-115-116e    Inamine    Inamine, Seiko  (115 Seiko)
114-115-116f     Inamine    Inamine, Harriet (Seiko family)
114-115-116g    Inamine    Inamine, Seikun (Seiko family)
114-115-116h    Inamine    Inamine, Matsukin (Seiko family)
114-115-116i     Inamine    Inamine, Usa (Seiko family)
114-115-116j     Inamine    Inamine, Ushi (Seiko family)
114-115-116k    Inamine    Inamine, Ushi (Seiko family)
114-115-116l     Inamine    Inamine, Seijiro (Seiko family)
114-115-116m   Inamine   Inamine (Seiko family)  (116 Seikin)
114-115-116n    Inamine    Inamine, Seikin
114-115-116o    Inamine    Inamine, Doris Haruko (Seikin family)
259-260    Inamine Family    Seisho purchased plot
89a      Inasaki    Chokichi
89b      Inasaki    Aiko
89c      Inasaki   
127a    Inomoto    Shigeo
127b    Inomoto    Riki
291a    Inomoto    Nenokichi
291b    Inomoto    Mijiyu
119a    Iraha    Jiro
119b    Iraha    Makato
358a    Isa    Shinho
358b    Isa    Tsuru
358c    Isa    Shinichi
358d    Isa    Masayo
358e    Isa    Sally Chiyoko
318a    Isawa    Gisuke
318b    Isawa    Esther Setsuko
318c    Isawa    Wallace Yoshiharu
318d    Isawa    Joy Yoriko
277a    Ishigami    Tokuo
277b    Ishigami    Chiyome
278a    Ishigami’s, The     Kazuo
278b    Ishigami’s, The     Neju
172a    Ishihara    Myles Seichi
172b    Ishihara    Betsy Momoe
172c    Ishihara    Roy Isamu
172d    Ishihara    Gary Yukio
38        Ishikawa   
183-184a    Ishikawa    Kama
183-184b    Ishikawa    Matsu
183-184c    Ishikawa    Tarusuke
183-184d    Ishikawa    Taro
183-184e    Ishikawa    Muto
262a    Ishikawa    Shokujin  Family
262b    Ishikawa    Kamato
262c    Ishikawa    Robert K.
262d    Ishikawa    Seiso
262e    Ishikawa    Sokuchiu
262f     Ishikawa    Sokuken
262g    Ishikawa    Katherine K.
390a    Ishikawa    Jenshin
390b    Ishikawa    Kame
390c    Ishikawa    James Akira
254a    Ishiki, K.    Kamesuke
254b    Ishiki    Mousha
254c    Ishiki    Saburo
254d    Ishiki    Aileen Sueko Tanaka
254e    Ishiki    Ruth Miyoko Cristofani
254f     Ishiki    Marion Yuriko Matsumori
254g    Ishiki    Charles Soye Ishiki
254h    Ishiki    Jeanette Kuulei Kaapuni
254i     Ishiki    Jeanette Fumie Ishiki
23a      Isono    Yo?shio
23b      Isono    Yoshi
23c      Isono    Richard Shoichi Saiki
144a    Itagaki   Hatsuko  --end row drive
144b    Itagaki    Rhona Keiko
144c    Itagaki    Herbert Kanji
336a    Itokazu    Tsutomu
336b    Itokazu    Chiyo
170      Iwai    Elsie Kimiyo
410a    Iwamoto    Yoshijiro
410b    Iwamoto    Chiyo
410c    Iwamoto    Tomie
410d    Iwamoto    Masako
352a    Izumi    Ichihei
352b    Izumi    Kitsu
352c    Izumi    Edith Sayoko
352d    Izumi    Harry Katsumi
352e    Izumi    George Yukio


414a    Kaiura    Kyujiro
414b    Kaiura    Chise
414c    Kaiura    Yoshio
414d    Kaiura    Masae
414e    Kaiura    Masato
346      Kajiwara   
442-443a    Kakazu  Ichiro --double beg row drive
442-443b    Kakazu    Betty Tsuruko
21a      Kaku    Yoshitaro
21b      Kaku    Tane
21c      Kaku    Midori
326a    Kakuda    Genjuro
326b    Kakuda    Shimo
326c    Kakuda    Tadao
326d    Kakuda    Kimie
256a    Kamihara    Shuhei
256b    Kamihara    Koura
100-101a    Kamisato   Ushi --double
100-101b    Kamisato    Kame
100-101c    Kamisato    Miyoko
100-101d    Kamisato    Daniel Yuichi
100-101e    Kamisato    Isamu
281a    Kamiyama    Gakuzo
281b    Kamiyama    Gakushin
250a    Kanemoto    Yosoemon
250b    Kanemoto    Mina
250c    Kanemoto    Ayano
109a    Kaneshi   Hikojiro  --beg row ewa side
109b    Kaneshi    Kame
109c    Kaneshi    Hikoyoshi
109d    Kaneshi    Hideo
109e    Kaneshi    Noboru
109f     Kaneshi    Kenji
109g    Kaneshi    Masao
85        Kaneshi    Yoshio  --beg row ewa side   
37a      Kaneshiro   Matsuei --beg row ewa side
37b      Kaneshiro   Nabe
37c      Kaneshiro   Sachiko
37d      Kaneshiro  
45a      Kaneshiro    Antsu
45b      Kaneshiro    Kama
110a    Kaneshiro    Giro
110b    Kaneshiro    Ushi
110c    Kaneshiro    Kami
110d    Kaneshiro    Kami
110e    Kaneshiro    Kamado
110f     Kaneshiro    Yoshinobu
110g    Kaneshiro    Gary Yoshito
192a    Kaneshiro  Heisuke --end row drive
192b    Kaneshiro    Kamato
192c    Kaneshiro    Hatsuko
192d    Kaneshiro    Mitsue
203a    Kaneshiro    Ushi
203b    Kaneshiro    Uto
203c    Kaneshiro    Zensuke
203d    Kaneshiro    Richard Shigeru
42a      Kaneshiro Family    Kiyusei
42b      Kaneshiro Family    Ellen
42c      Kaneshiro Family    Ushi
42d      Kaneshiro Family    Wayne Fumio
42e      Kaneshiro Family    Chiyoko
42f       Kaneshiro Family    Robert Bimei
428-429-430a    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Kaneshiro, Kamado
428-429-430b    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Kaneshiro, Ushiko
428-429-430c    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Kaneshiro, James Y.
428-429-430d    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Kaneshiro, Kameichi “Larry”
428-429-430e    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Kaneshiro, Dorothy S
428-429-430f     Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Nishihara, Chicho
428-429-430g    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Nishihara, Uto
428-429-430h    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Nishihara, Yama
428-429-430i     Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Nishihara, Ushi
428-429-430j     Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Nishihara, Sanro
428-429-430k    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Nishihara, Fukiyo M.
428-429-430l     Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Nishihara, Kame
428-429-430m   Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Nishihara, Larry Seiki
428-429-430n    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Takehara, Taro
428-429-430o    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Takehara, Matsu
428-429-430p    Kaneshiro- Nishihara-Takehara    Takehara, Toyoko
371a    Kaneta    Kiyosaku
371b    Kaneta    Kane
371c    Kaneta    Yoshiko
371d    Kaneta    Kiyoshi
371e    Kaneta    Teruko
371f     Kaneta    Masaaki
371g    Kaneta    Harry
371h    Kaneta    Ritsuyo
175      Karakawa    Kunitaro and Teyo
272-273    Kawamoto  Thomas Rokuro “Blackie”  --end row dh  
32a      Kikkawa    Koroku
32b      Kikkawa    Masano
32c      Kikkawa    Isamu
32d      Kikkawa    Tsuya
51a      Kikuyama    Matsusuke
51b      Kikuyama    Kame
51c      Kikuyama    Matsuichi
51d      Kikuyama    Shinichi
51e      Kikuyama    George Kiyoshi
57a      Kimura    Waichi
57b      Kimura    Chika
57c      Kimura    Kazuo
57d      Kimura    Charles Goichi
267a    Kimura    Masao
267b    Kimura    Tazuko
194a    Kinoshita    Nihei
194b    Kinoshita    Waki
194c    Kinoshita    Roy Kazumi
194d    Kinoshita    Dora Fuyuko
194e    Kinoshita    Satoru
341a    Kisaba    Kami
341b    Kisaba    Kana
311c    Kisaba    Saburo
341d    Kisaba    Kamado
341e    Kisaba    Kame
217a    Kitamura    Genta
217b    Kitamura    Kazumo
217c    Kitamura    Fred Katsutoshi
217d    Kitamura    Kunio
217e    Kitamura    Henry Nobuaki
13-14   Kiyabu (double) 
99a      Kiyuna   
99b      Kiyuna   
99c      Kiyuna   
99d      Kiyuna   
99e      Kiyuna   
99f       Kiyuna   
79a      Kobashigawa    Kakukuma
79b      Kobashigawa    Muta
79c      Kobashigawa    Kakuro
79d      Kobashigawa    Matsu
79e      Kobashigawa    Zensuke
79f       Kobashigawa    Uto
386a    Kobayashi    Masao
386b    Kobayashi    Tamayo
386c    Kobayashi    Masaki
305a    Kohatsu  Sanda  Family
305b    Kohatsu    Sue 
387a    Koike    Richard M
387b    Koike    Evelyn Michie
387c    Koike    Evelyn Midori
293a    Komatsu     Kanekichi
293b    Komatsu    Yuku
293c    Komatsu    Nolan Kaneichi
26        Kuba, F.    Fumiko
255a    Kubota    Waichi  Family
255b    Kubota    Shigeno
334a    Kuniyoshi    Jiro
334b    Kuniyoshi    Shinsho
334c    Kuniyoshi    Yoshiko
334d    Kuniyoshi    Makato
334e    Kuniyoshi    Shinho
334f     Kuniyoshi    Ushi
334g    Kuniyoshi    Alvin Shinichi
334h    Kuniyoshi    Saburo
419a    Kuniyoshi    Shinho
419b    Kuniyoshi    Nami
419c    Kuniyoshi    Haruko
419d    Kuniyoshi    Miyoko
419e    Kuniyoshi    Baby Girl
156h    Kurahara    Tsurue
175m   Kuwanoe    Ichiro


97a     Machida   Ushi  --beg row ewa side
97b     Machida    Taro
97c     Machida    Shoken
97d     Machida    Somei
97e     Machida    Shotoku and Takeko
253a    Makiya    Jitsuryo
253b    Makiya    Tsuru
253c    Makiya    Okiyo
253d    Makiya    Jitsue
253e    Makiya    Sen
253f     Makiya    George S.
75a      Marushima    Chiyoki
75b      Marushima    Sakae
338a    Masaki    Shozaemon
338b    Masaki    Sume
338c    Masaki    Raymond Yoshiyuki Horit
338d    Masaki    Beatrice Harue Horita
338e    Masaki    Tadao
375      Masaki    Noboru
312a    Masuda    Juntaro Fujii
312b    Masuda    Kinuyo
10a      Matsudo    Misao
10b      Matsudo    Mariko
10c      Matsudo    Fusa
10d      Matsudo    Yoshio
10e      Matsudo    Shuren
10f       Matsudo    Richard Shuichi
179-180  Matsui--end row drive   
124a    Matsumoto and Yoshitomi    Matsumoto, Minoru
124b    Matsumoto and Yoshitomi    Matsumoto, Shizuko
124c    Matsumoto and Yoshitomi    Matsumoto, Hisashi
124d    Matsumoto and Yoshitomi    Yoshitomi, Gladys Yasuko
124e    Matsumoto and Yoshitomi    Yoshitomi, Charles Tadashi
359      Matsumura    Harry Kusuo
302a    Matsushima    Ryuzo
302b    Matsushima    Ethel Chiyoko
22a      Matushima    Bunzo
22b      Matushima    Asao
22c      Matushima    Hanako
22d      Matushima    Tetsuo
456a    Mayeshiro    Shutei
456b    Mayeshiro    Kamado
456c    Mayeshiro    Shushin
456d    Mayeshiro    Morio
166      Miyake    Misuko
106a    Miyashiro    Nabe
106b    Miyashiro    Kame
106c    Miyashiro    Tokutaro
134a    Miyashiro    Yamato
134b    Miyashiro    Untara
134c    Miyashiro    Masao
161a    Miyashiro    Kojin
161b    Miyashiro    Kame
161c    Miyashiro    Esther Kikuko
161d    Miyashiro    Herbert Koichi
161e    Miyashiro    Harold Yukio
197-198a    Miyashiro    Kama qu
197-198b    Miyashiro   
197-198c    Miyashiro    Takeo
197-198d    Miyashiro    xxetaro
199b    Miyashiro    Ushi
199c    Miyashiro    Leighton T.
199d    Miyashiro    Terue
290a    Miyashiro    Kamai
290b    Miyashiro    Charles Masaichi
290c    Miyashiro    Howard I.
290d    Miyashiro    Florence Chiyoko
186-187-188    Miyashiro Family    Hyakusai
199a    Miyashiro, I.     Ijin
151a    Mizuno    Nisaku
151b    Mizuno    Hama
339a    Momita    Kihei
339b    Momita    Tomoe
279a    Moriguchi    Katsuichi
279b    Moriguchi    Nato
299a    Morikawa   Chiyozo --beg row drive
299b    Morikawa    Yoshie
299c    Morikawa    Yaeko
86a      Murakami    Jinji
86b      Murakami    Kasu
86c      Murakami    Sadame
86d      Murakami    Kimiko
86e      Murakami    Mitsugi
349a    Murakawa and Nishikimoto Family    husband
349b    Murakawa and Nishikimoto Family    wife
348      Muramoto 

  
376    Nagamine    Beverly Akiko
438    Nago   
450    Nago   
431a  Naito    Riu
431b  Naito    Tamayo
431c  Naito    Takami
156a  Nakagawa --end row drive
156b  Nakagawa    T
156c  Nakagawa    S
156d  Nakagawa   
156e  Nakagawa   
373a  Nakagawa    Masaru
373b  Nakagawa    Nui 
54a    Nakahodo Family    Saburo
54b    Nakahodo Family    Uto
54c    Nakahodo Family    Nancy Fumiko
67      Nakama    Usa
411-412a    Nakama-Yogi    Nakama, Iwajiro
411-412b    Nakama-Yogi    Nakama, Kamada
411-412c    Nakama-Yogi    Nakama, Saburo
411-412d    Nakama-Yogi    Nakama, Oharu
263a    Nakamura    Eizaburo
263b    Nakamura    Moto
263c    Nakamura    Katsuo
263d    Nakamura    Marion Reiko
263e    Nakamura    Kenichi
263f     Nakamura    Yaeno
415a    Nakamura    Jiso
415b    Nakamura    Miyoko
415c    Nakamura    Kameko
317a    Nakashima    Kyujiro
317b    Nakashima    Okiyo
363a    Nakashima    James Rinichi
363b    Nakashima    Midori
363c    Nakashima    Jintaro
363d    Nakashima    Scotty T.
439a    Nakashima    Alvin Keiichi
439b    Nakashima    Daryl Takeshi
439c    Nakashima    Dana Toshiko
3a        Nakasone    Kamado
3b        Nakasone    Chiyoko
3c        Nakasone    Miyoko
3d        Nakasone    Tamotsu
3e        Nakasone    Roy Sadao
3f         Nakasone    Nabe
3g        Nakasone    Kameichi
314a    Nakasone    Kamara
314b    Nakasone    Tsuruko
314c    Nakasone    Yaeko
314d    Nakasone    Kimiye
314e    Nakasone    Takeyuki
207a    Nakata    Larry Kiyoshi
207b    Nakata    Janet Shizue
207c    Nakata    Hiroshi
207d    Nakata    Melvin Shizuo
360a    Nishihira    Shuri
360b    Nishihira    Makato
360c    Nishihira    Tsuruko
360d    Nishihira    Shujitsu
24a      Nishimura    Chujiro -- end row dh drive
24b      Nishimura   Chiyo
24c      Nishimura    Umeyo
24d      Nishimura    Takao
24e      Nishimura    Dorothy
24f       Nishimura     Yoshi
251a    Nishimura    Harold Sadame
251b    Nishimura    Flora Yoshie
333a    Nohara    Saburo   Family
333b    Nohara    Kami
333c    Nohara    Shizue
333d    Nohara    Kenji


313a    Ohama    Jirokichi
313b    Ohama    Tsui
313c    Ohama    Katsuichi
313d    Ohama    Kaijime
313e    Ohama    Seizo
313f     Ohama    Chiyo
193a    Okata    Eiichi
193b    Okata    Mitome
193c    Okata    Doris Emiko Asao
306a    Okita    Hanamatsu
306b    Okita    Yuka
306c    Okita    Shigeso
306d    Okita    Kiriko
306e    Okita    Charles Matsunobu
306f     Okita    Mildred Asae Mau
306g    Okita    Utano Yanagihara
252a    Okuhira    Ryojin  Family
252b    Okuhira    Ushi   
252c    Okuhira     Haruko Alice Takeura   
365a    Omine Reikichi
365b    Omine Ushi
365c    Omine Buhachi
365d    Omine Kame
365e    Omine Charles Reishin
1a        Oshiro    Kamejiro
1b        Oshiro    Kama
7          Oshiro    Shizuko
19-20   Oshiro   
27a      Oshiro    Yoko
27b      Oshiro    Ushi
27c      Oshiro    Yoshio
27d      Oshiro    Hideo
158      Oshiro    Seichi
162a    Oshiro    Toku
162b    Oshiro    Kin
162c    Oshiro    Tokuichi
162d    Oshiro    Helen Masako
162e    Oshiro    Hideo
212a    Oshiro    Matsu
212b    Oshiro    Matsusei
212c    Oshiro    Matsutake
212d    Oshiro    James Masao
212e    Oshiro    Raymond Sadao
212f     Oshiro    Tsuru
212g    Oshiro    Gode
212h    Oshiro    Shizu
213      Oshiro  
268a    Oshiro    Kana
268b    Oshiro    Kosei
268c    Oshiro    Oharu
268d    Oshiro    Taihichi
315a    Oshiro    Yeishin
315b    Oshiro    Chiyo
315c    Oshiro    Eijin
102-103a    Oshiro Family --double
102-103b    Oshiro Family      
56a      Oshiro, K.    Kana
56b      Oshiro, K.    Emiko “Amy”
56c      Oshiro, K.    George
56d      Oshiro, K.    Uto
131a    Ota    Sadaichi
131b    Ota        Shizu
131c     Ota        Hisato
294a    Otsuka     Ralph Takumi
294b    Otsuka        Shigeko
139a    Oumae        Hidesuke
139b    Oumae        Mitoyo
139c    Oumae        Mitsuko
139d    Oumae        Haruyo
139e    Oumae        Samuel Shigeo
139f     Oumae        Allen Motomi
139g    Oumae        Alice Satoko
139h    Oumae        Walter Yoshito
139i     Oumae        Gladys Masayo


301      Pedersen    George Masao


297      Ryusaki     Toratsugu


16       Sadoyama, A.  Family   
319a   Sakaguchi/Togashi    Utahei
319b   Sakaguchi    Mitsu
319c   Sakaguchi    Sugi
47a     Sakamoto    Satoru
47b     Sakamoto    Kumeyo
47c     Sakamoto    Goichi
47d     Sakamoto    Shuso
47e     Sakamoto    Shinichi
47f      Sakamoto    Edwin Hideto
47g     Sakamoto    Shinso
47h     Sakamoto    Haruo
413a    Sakamoto    Thomas Isamu
413b    Sakamoto    Doris Yasue
413c    Sakamoto    Lester Takashi
222a    Sakihara    Seiki
222b    Sakihara    Kamado
222c    Sakihara    Seiga
222d    Sakihara    Infant Daughters
222e    Sakihara    Yuriko
222f     Sakihara    Janet Akiko S Tenorio
153a    Sakuragi    Jack Shunichi
153b    Sakuragi    Shizuno
153c    Sakuragi   
153d    Sakuragi   
31-32a Santoki    Minosuike
31-32b Santoki    Umekichi
31-32c Santoki    Kisa
31-32d Santoki    Haruko
31-32e Santoki    Toshio
31-32f  Santoki    Lindbergh T.
354a    Sekiya    Koji
354b    Sekiya    Chiyi
354c    Sekiya    Shizue
354d    Sekiya    Harry S
354e    Sekiya    Emiko
354f     Sekiya    Paul T
300a    Shibata    Tokuichi
300b    Shibata    Toma
300c    Shibata    Masao
300d    Shibata    Mitsuo
300e    Shibata    Yayoi
300f     Shibata    Tokie
28a      Shimabuku  Kamanosuke  Family
28b      Shimabuku  Yamakichi
28c      Shimabuku  Kamato
28d      Shimabuku  Kamazen
28e      Shimabuku  Sally Natsuno
66a      Shimabuku    Matsu
66b      Shimabuku    Nabe
66c      Shimabuku    Choriki
71        Shimabuku    Tsuneko
72a      Shimabuku    Matsu --end row dh drive
72b      Shimabuku    Uta
72c      Shimabuku    Matsutaro
72d      Shimabuku    Matsuju
72e      Shimabuku    Eisho
69a      Shimabuku, K.    Kama
69b      Shimabuku, K.    Kana
69c      Shimabuku, K.    Kanasuke
69d      Shimabuku, K.    Alice Masako
2a        Shimabukuro    Matsura
2b        Shimabukuro    Kame
2c        Shimabukuro    Seiki
2d        Shimabukuro    Walter Shoichi
2e        Shimabukuro    Tsuruko M.
169      Shimabukuro    Ushi
257a    Shimabukuro    Toku
257b    Shimabukuro    Ushi
258a    Shimabukuro    Kame
258b    Shimabukuro    Ushi
258c    Shimabukuro    Masao
258d    Shimabukuro,  George Masanobu
63a      Shimabukuro  Matsu--and space   
63b      Shimabukuro    Kushi
165a    Shinsato    Kana
165b    Shinsato    Kamado
165c    Shinsato    Usami
165d    Shinsato    Kama
165e    Shinsato    Harue
165f     Shinsato    Kame
165g    Shinsato    Harriet
165h    Shinsato    Roy T
165i     Shinsato    Kami
264a    Shinsato    Genki
264b    Shinsato    Ushi
426a    Shinto    Isami
426b    Shinto    Miyoko
41a      Shiraishi    Katsuji
41b      Shiraishi    Miyo
41c      Shiraishi    Fourth Son
41d      Shiraishi    Shizuyo
41e      Shiraishi    Katsuyosjhi
41f       Shiraishi    Dennis Yoshio
142a    Shiroma    Seitoku
142b    Shiroma    Asako
143a    Shiroma    Kama
143b    Shiroma    Kamada
143c    Shiroma    Yoshito
143d    Shiroma    Kimie
143e    Shiroma    Masaichi
143f    Shiroma    Seijin
143g    Shiroma    Masayuki
61-62a    Shiroma, U.   Tara --beg row ewa side
61-62b    Shiroma, U.     Kame
61-62c    Shiroma, U.     Ushi
61-62d    Shiroma, U.     Nabe
61-62e    Shiroma, U.     Yoshiko
61-62f     Shiroma, U.     Masanobu
61-62g    Shiroma, U.     Setsuko
61-62h    Shiroma, U.     Tadamichi
61-62i     Shiroma, U.     Tsuruko
61-62j     Shiroma, U.     Suyo N
61-62k    Shiroma, U.     Theodore A?
35a   Shomida (Sumida)    Kama
35b   Shomida (Sumida)    Nae
35c   Shomida (Sumida)    Uto
35d   Shomida (Sumida)    Uto
35e   Shomida (Sumida)    James Y.   
440   Sugimoto    Shigeo
304a  Suzui    Wakichi  Family
304b  Suzui    In
304c  Suzui    Asaki
304d  Suzui    James Bunichi
81a    Suzuki    Unshichi
81b    Suzuki    Sui
81c    Suzuki    Kimiko
81d    Suzuki    Joyce Hayashida


118a     Taba    Tensei
118b     Taba    Ushi
118c     Taba    Tensho
118d     Taba    Nahe
118e     Taba    Tenshin
118f      Taba    Toshio
118g     Taba    Dennis Noriaki
118h     Taba    Richard Seichi
118i      Taba    Raymond Shoshiro
118j      Taba    Clarence Tenki
118k     Taba    Masayoshi
171a    Taguma    Walton Harumasa
171b    Taguma    Betty Mineko
171c    Taguma    Karen Keiko
171d    Taguma    Marion Masae Kim
368-369a    Tajiri    Kiyota
368-369b    Tajiri    Mitsu
368-369c    Tajiri    Yoshito
368-369d    Tajiri    Baby
368-369e    Tajiri    Toshinori
130         Takane    Hideo
405a       Takano    Kahei
405b       Takano    Teruyo
405c       Takano    Haruko
91-92a    Takara    Shirley Y.P.
91-92b    Takara    Moshi
91-92c    Takara    Kame
91-92d    Takara    Kenneth Tatsuo
91-92e    Takara    Baby Son
91-92f     Takara    Koan
91-92g    Takara    Toyo
446-447aTakara    George Hisao
446-447bTakara    Kelsey Hung Wah
331a       Takeuchi    Wakamatsu
331b       Takeuchi    Inu
331c       Takeuchi    Hitoshi
331d       Takeuchi    Mitsue
331e       Takeuchi    Stephen Shuji
160a       Tamanaha    Torario
160b       Tamanaha    Uto
160c       Tamanaha    Yama
160d       Tamanaha    Shizu S
160e       Tamanaha    Hatsuye
160f        Tamanaha    Shigeo “Shig”
219-220  Tamanaha    Matsuo
249a    Tamanaha    Nio -- begin row drive dh side of E
249b    Tamanaha    Ushi
249c    Tamanaha    Eichi
261a    Tamanaha    Jenshin
261b    Tamanaha    Tsuru
262c    Tamanaha    Carolyn Mieko
262d    Tamanaha    Joey Teishin
262e    Tamanaha    Larry Hirotake
262f     Tamanaha    Jack Jensuke
262g    Tamanaha    Richard Yoshio
444a    Tamanaha    Yanbaru
444b    Tamanaha    Makari
444c    Tamanaha    Kami
444d    Tamanaha    Taru
444e    Tamanaha    Uto
444f     Tamanaha    Zenkichi
444g    Tamanaha    Kame
444h    Tamanaha    Yoshio
444i     Tamanaha    Seizen
444j     Tamanaha    Mitsuko  
200a    Tamashiro    Chojiro
200b    Tamashiro    Janice Sueko
155a    Tamaye    Taru
155b    Tamaye    Kami
155c    Tamaye    Usa
155d    Tamaye    Jingyu
155e    Tamaye    Kami
155f     Tamaye    Mizuko
155g    Tamaye    Kamado
155h    Tamaye    Taro
155i     Tamaye    Tame
155j     Tamaye    Chiyoko
48a      Tamura    Iwajiro -- end row dh drive
48b      Tamura    Sue
48c      Tamura    Yoshiichi
48d      Tamura    Rachel F
48e      Tamura    Irvin S
303a    Tanabe    Shotaro
303b    Tanabe    Shizuko
303c    Tanabe    Sumiye
303d    Tanabe    George Katsumi
152a    Tanouye   
152b    Tanouye    Tatsuhei
152c    Tanouye    Ai
152d    Tanouye    Ethel Katsuko
152e    Tanouye    Harry Tatsuo
152f    Tanouye    Hayako Sone
211a    Tawata    xhixxx
211b    Tawata    Kamado
211c    Tawata    David Shinsei
33a      Tengan    Uto
33b      Tengan    Sjizuko
33c      Tengan    Teimei
403-404a    Terayama    Sakuichi
403-404b    Terayama    Hatsuno
403-404c    Terayama    Kenso
113a    Teruya    Ancestors--Yoshu
113b    Teruya    Ancestors--Kana
113c    Teruya    Yoken
113d    Teruya    Nancy Ushi
391a    Teruya    Kokame  Family
391b    Teruya    Kame
391c    Teruya    Harry Kiyoshi
455a    Teruya-Muraoka    Teruya, Maushi
455b    Teruya-Muraoka    Teruya Robert Isao
455c    Teruya-Muraoka    Muraoka, Raymond Yasuo
98a      Toguchi    Hyakusai
98b      Toguchi    Tsuru
98c      Toguchi    Shizuko
98d      Toguchi    Sueichi
343a    Tokunaga    Uhachi
343b    Tokunaga    Rie
343c    Tokunaga    Baby Son
343d    Tokunaga    Yoshi
343e    Tokunaga    Toshi
343f     Tokunaga    Toshio
344      Tokunaga    Stanley T
44a      Toma    Shokichi
44b      Toma    Kamodo
44c      Toma    Masashige   
177a    Tome    J. Saburo--name on front
177b    Tome    Elsie Matsue
330a    Tomita    Seisuke
330b    Tomita    Mine
330c    Tomita    Ralph Megumi
330d    Tomita    Chiyoko
340a    Tomita     Mac Satoru
340b    Tomita    Doris Chisato
340c    Tomita    Robert Sadao
423      Tomita    
189a    Tonouchi    Taketa
189b    Tonouchi    Maka
189c    Tonouchi    Isamu
189d    Tonouchi    Shizue
214a    Torres    Benjamin C.  (Benjamin C. & Nancy Haruto)    Benjamin C.
214b    Torres    Nancy Haruko
40a      Toyama    Masuzo
40b      Toyama    Suino
40c      Toyama    Michie
40d      Toyama    Carol Masuje
432a    Tsubaki     Sakae  --and sm triangle space --end row dh
432b    Tsubaki    Suzuko
432c    Tsubaki    Utano
432d    Tsubaki    Edward Gunwo   
427a    Tsubota    William Takatoki
427b    Tsubota    Kikue Nancy
25a      Tsuda    Leonard Taizo -- beg row ewa side
25b      Tsuda    Masako  
135a    Tsuha    Seita
135b    Tsuha    Ushi
135c    Tsuha    Kiyoshi
135d    Tsuha    Shizuko
135e    Tsuha    Taichi
135f     Tsuha    Harry Shokichi
135g    Tsuha    Fumiko
135h    Tsuha    Kokichi


147a    Uehara    Kame
147b    Uehara    Kame (Tomi)
147c    Uehara    Masao
147d    Uehara    Toyomi
147e    Uehara    Nora
147f     Uehara    Masaichi
147g    Uehara    Dennis Masami
174a    Uehara    Kame
174b    Uehara    Kiyoko
174c    Uehara    Yoshiko
178a    Uehara    Kamegoro
178b    Uehara    Yoyo
286a    Uehara    Heiko
286b    Uehara    Kameyo
287a    Uehara    Heijo
287b    Uehara    Kame
307-308a    Uehara    Kana
307-308b    Uehara    Uto
307-308c    Uehara    Roger Y.
320a    Uehara    Masao --end row dh
320b    Uehara    Haruko
332a    Uehara    Jiro
332b    Uehara    looks like yodo
332c    Uehara    looks like Matsu
332d    Uehara    Jiro
332e    Uehara    Uto
332f     Uehara    Fred Shinyei
104-105b    Uehara-Horio    Uehara, Kamado
104-105a    Uehara-Horio--double    Horio, Ted Toshihiko
388-389a    Uejo    Ushisuke
388-389b    Uejo    Kami
388-389c    Uejo    Stella Yoshie
388-389d    Uejo    Seiji
388-389e    Uejo    Seichi
388-389f     Uejo    Seiso
388-389g    Uejo    Seitoku
388-389h    Uejo    Haruyo
284a    Uesato     Komatsu  Family
284b    Uesato    Kame
284c    Uesato    Sueko
284d    Uesato    Sadako
284e    Uesato    Kenneth Koichi
284f     Uesato    Steven Kenji
372a    Ujiie-Sato    Ujiie, Isaburo
372b    Ujiie-Sato    Ujiie, Shizuko
372c    Ujiie-Sato    Ujiie, Mitsuko
372d    Ujiie-Sato    Sato, Wakichi
372e    Ujiie-Sato    Sato, Fuyo
372f     Ujiie-Sato    Sato, Hana
5a        Uyechi    Seito
5b        Uyechi    Kamado
49a      Uyeda    Alexander Sanji -- beg row ewa side
49b      Uyeda    Yoneko
49c      Uyeda    Kameko
49d      Uyeda    Infant Daughter
49e      Uyeda    George 
283a    Uyehara    Sanra
283b    Uyehara    Maushi
283c    Uyehara    Thomas Seitsu
283d    Uyehara    Joe Hiroshi
283e    Uyehara    Ellen R. Takara
400a    Uyeshiro    Anyu
400b    Uyeshiro    Kamado
400c    Uyeshiro    Anshiu
400d    Uyeshiro    Makato
400e    Uyeshiro    Ango
400f    Uyeshiro    Donald Antoku
400g    Uyeshiro    Beatrice Hideko Asato
400h    Uyeshiro    Grant Michael
400i    Uyeshiro    Still Born
400j    Uyeshiro   
6         Uyesu   
406a    Uyetake    Masaru
406b    Uyetake    Shizuko
406c    Uyetake    Seichi


434a    Watada    Yutaka
434b    Watada    Natsuyo
74a      Watanabe    Tomekichi
74b      Watanabe    Jun
74c      Watanabe    Tsuneo
74d      Watanabe    Infant Baby
74e      Watanabe    Toshiko
74f       Watanabe    Sachiko
205a    Wauke    Kama
205b    Wauke    Nabe
205c    Wauke    Charles Choko
205d    Wauke    Tom Tomoyoshi
205e    Wauke    Arlene Aiko


82a    Yagi    Shosaku
82b    Yagi    Ishi
82c    Yagi    Kikuji
82d    Yagi    Hanayo
82e    Yagi    Genichi
82f     Yagi    Wilbert Y
329    Yamada    Gifuku
17-18 Yamaguchi   
112a  Yamaguchi    Yeiso
112b  Yamaguchi    Kamato
163-164a    Yamaguchi,       Eishin   Eishin FamilyYamaguchi    Francis Eiho
163-164c    Yamaguchi    Eizen
163-164d    Yamaguchi    Hatsue
163-164e    Yamaguchi    Kame
210a    Yamaguchi    Yeishin
210b    Yamaguchi    Makato
210c    Yamaguchi    Yeiki
210d    Yamaguchi    Eiko
59-60a Yamamoto   Umeichi  --end row dh drive
59-60b Yamamoto    Yoshi
59-60c Yamamoto    George Toshio
59-60d Yamamoto    Miye
265a    Yamamoto    Mitsuzo
265b    Yamamoto    Chite
265c    Yamamoto    Sueko
275      Yamamoto Family--beg row drive   
407a    Yamasaki    Yosamatsu
407b    Yamasaki    Mashi
407c    Yamasaki    Howard Yoshio
407d    Yamasaki    Chiyoko
407e    Yamasaki    Seiichi
407f    Yamasaki    Shizue E
424a    Yamashiro     Uto
424b    Yamashiro    Shoichi
424c    Yamashiro    Ushi
424d    Yamashiro    Tokukichi
424e    Yamashiro    Tokuichi
424f    Yamashiro    Tokumatsu
218a    Yamauchi    Ryuji
218b    Yamauchi    Tora
218c    Yamauchi    Ushi
218d    Yamauchi    Tasaku
218e    Yamauchi    Nobumasa
218f    Yamauchi    Tsuruko
218g    Yamauchi    Himeko
218h    Yamauchi    Masako
218i     Yamauchi    Albert Kunio
218j     Yamauchi    Gayle Chijimatsu
218k    Yamauchi    Janet Setsuko
323-324 Yamauchi    when will stones return?
324-325 Yamauchi   
327     Yamauchi    Shokyo  Family
58a     Yanehiro    Urasuke
58b     Yanehiro    Riyo
58c     Yanehiro    Yoshio
311a    Yano, Masaru  Family
311b    Yano    Katsuko
311c    Yano    Henry Akio
345a    Yoichisako    Masaichi
345b    Yoichisako    Rin
345c    Yoichisako    Kiyoshi
345d    Yoichisako    Masashi
107-108a    Yokomoto  Motojiro  --end row dh drive
107-108b    Yokomoto    Yoshi
107-108c    Yokomoto    Riha
107-108d    Yokomoto    Tsuruyo
107-108e    Yokomoto    Minoru
11a    Yokooji    Yozo
11b    Yokooji    Fujino
11c    Yokooji    Sue
11d    Yokooji    Henry Yoshio
292a  Yonamine    Matsusai
292b  Yonamine    Kikue
292c  Yonamine    Masao
335a  Yoshikawa    Yoemon
335b  Yoshikawa    Kikuyo
335c  Yoshikawa    Sueo
12a    Yoshimoto    Shigeki
12b    Yoshimoto    Hisayo
12c    Yoshimoto    Yoshie
374a  Yoshitomi-Miyamoto    Yoshitomi,  Tari
374b  Yoshitomi-Miyamoto    Yoshitomi,  Tomitaro
133a  Yoza    Hachikama
133b  Yoza    Kami
133c   Yoza    Hazel Hiroko


15      tomb, no headstone
46      tomb, no headstone--reshoot
384     tomb but no stone (as of 6-2012)   
271     tomb--no stone--qu purchased by Frederick N and Shigeko Kawamoto
270    slab w/ poles--qu purchased by Charles T and Elaine S. Ishii   
8        space   
29      space   
30      space   
34      space
64-65 space, double owner(s) unknown    
70      space
73      space -- beg row Ewa side    
76-77 space   
87      space
132    space--end row drive    
141    space   
167-168    space end row drive
176    space   
185    space   
196    space
204    space--end row drive   
206    space
215    space--end row drive  
216    space   
221    space
223-224-225    space--end row drive   
226    space
229-
230-231-232-233    space--end row drive--last of ewa side   
234-
235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248   

                         space--open area at ewa makai point    
274    space   
295    space   
309    space
316    space
321    space with tree
342    space triangle-end row review
353    space
361-362    space and triangle-- end row dh    
370    space
377-378-379    spaces and triangle-- end row dh
380    space w trash can--beg row drive  
393    space
394-395    spaces, 2, and small  triangle--end row dh
409    space--end row dh   
420    space
422    space--small triangle--end row dh
435-436-437    spaces, 3
441    space--end row dh     
448    space and triangle end row dh
449    space w faucet--beg row drive
452-454   space
458-459    spaces-triangle--end row dh     
461    space ginger triangle--end row dh
462    space concrete triangle space--end dh section   
        

Moiliili

         and the Moiliili Japanese Cemetery Beautification Project